Foto
 1. Wybory do rad klasowych odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
 2. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
  Członków rady klasowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, w liczbie 3 osób.
 4. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
  Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 5. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej, przewodniczącego rady klasowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
  Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.